ГОДИШНИ КУРСЕВИ ЗА СРЕДНОШКОЛЦИ / СТУДЕНТИ

модул: возраст: ниво: цена на
курс:
20% во
готово
8 рати
по:
вкупно часови: неделно
часови:
SA1.1 над 15 год. А1 14.000 11.200 1.750 100 часа по 45 мин. 2х(2х45)мин.
SA1.2 над 15 год. А2 14.000 11.200 1.750 100 часа по 45 мин. 2х(2х45) мин.
SA2.1 над 15 год. B1 14.000 11.200 1.750 100 часа по 45 мин. 2х(2х45) мин.
SA2.2 над 15 год. B2 14.000 11.200 1.750 100 часа по 45 мин. 2х(2х45) мин.
SB1.1 над 15 год. B2 14.000 11.200 1.750 100 часа по 45 мин. 2х(2х45) мин.
SB1.2 над 15 год. B2 14.000 11.200 1.750 100 часа по 45 мин. 2х(2х45) мин.
SB2.1 над 15 год. B2 14.000 11.200 1.750 100 часа по 45 мин. 2х(2х45) мин.
SB2.2 над 15 год. B2 14.000 11.200 1.750 100 часа по 45 мин. 2х(2х45) мин.

 

Контакт податоци

Климент Охридски 35/3 7000 Битола

+389 47 221-336
+389 75 283 070

kontakt@cgjilievi.com