ИНТЕНЗИВЕН ИНДИВИДУАЛЕН КУРС

ниво број на кандидати час цена неделно часови вкупно часови времетраење
едно ниво 1 кандидат  1 час х 45 мин. 7 евра 5 пати по 120 мин.
или
13 часа х 45 мин.
90-130 часа 8 недели

 

Контакт податоци

Климент Охридски 35/3 7000 Битола

+389 47 221-336
+389 75 283 070

kontakt@cgjilievi.com